Flatvarp

I Flatvarp finns en  ca 100 m långa lång kaj i betong som även fungerar som gästhamn på sommaren. Under 1930-talet började man fundera på att anlägga en fiskehamn vid Flatvarp men det var först efter 1958 som hamnen byggdes. Orsaken var det allt mer storskaliga fisket som behövde hamnar där fångsten kunde landas och lastas över till lastbilar för vidare transport till marknaderna. 1947 föreslog en statlig utredning att hamnen skulle byggas i viken söder om den nuvarande kajen. Viken skulle avgränsas med två mindre pirar till en beräknad kostnad av 52 000:-. Befintliga bryggor ansågs inte behövas upprustas.

Utredningens förslag till hamn 1947

Sjöräddningssällskapet använder hamnen vintertid när isläget är sådant att man inte kan använda bryggan i Källvik.

M/S Ostkust från Kårö och M/S Gullbritt från Flatvarp, båda liggande vid kajen i Flatvarp.

 

Referenser:
Askö Stora och Lilla, Skärgårdsprojektet,  Kalmar läns museum
Byggande av fiskehamnar, SOU, 1947
Bygdeband
Svd 1958-05-22