Kustsjöfart


Med kustsjöfarten avses den reguljära trafik som kom igång i skärgårdarna (och vissa insjöar) runt mitten av 1800-talet och som pågick under cirka 100 år.  Trafiken kan delas in i 3 huvudkategorier, den första är den mest lokala med dagliga turer inom ett begränsat område som till exempel Gamlebyviken eller Bråviken. Den andra kategorin är de båtar som hade några turer per vecka och täckte ett större område som Västervik-Stockholm eller Oskarshamn-Västervik. De två första kategorierna angjorde regelbundet ett antal bryggor i skärgården på deras turer i skärgården.  Den sista kategorin är de som hade en tur per vecka och gick mellan exempelvis Stockholm-Lübeck och endast angjorde någon eller några större hamnar (Västervik, Oskarshamn, Kalmar) under deras turer.

Att beskriva ångbåtstrafiken översiktligt utefter Blå kusten är inte helt lätt beroende på flera orsaker. Trafiken var ganska omfattande, turtabeller varierade både med årstid och mellan åren, dokumentation om vilka bryggor som angjordes likaså, båtarna bytte både namn och redare mm.

Att en brygga trafikerats går oftast att få fram problemet är att dokumentera när och av vilka båtar. Det andra problemet är att vissa mindre bryggor som angjordes inte är dokumenterade alternativt angjordes bara då behov fanns.

Ångbåtstrafiken beskrivs ur två perspektiv, det första är en beskrivning av de båtar som trafikerade Blå Kusten. Artiklarna (och kartan) som beskriver bryggor uppdateras med de båtar som trafikerade bryggan och en länk till artikeln om båten.

Gå vidare till:

Fartyg i kustsjöfart
Borgholm
Emma
Gamleby (I)
Gamleby (II)
Gamleby (III)
Gamleby (IV)
Gamleby (V)
Gryt
Kurir
Loftahammar
Maria
Stegsund
Söderköping
Tjust (I)
Tjust (II)
Waldemar
Östern
Referenser: