Skeppsgården

Söder om Valdemarsvik, i Edsviken ligger Skeppsgården. Som namnet antyder är Skeppsgården en gammal sjöfartsplats som bland annat var utskeppningsort för vedbränsle, massaved och virke. Det finns uppgifter om att redan Gustav Vasa använde hamnen för utskeppning av ektimmer för flottans räkning. 

I den första svenska seglingsbeskrivningen ” EEN SIÖ-BOOK: ”  skriven av åldersstyrmannen Johan Månsson 1644 står:

       ” Torrö är itt Inlop åt Windö, hwilken ligger
een mijl ther innan före, ther man plägar lasta
Brädher som ther såghes.”

Det torde vara Skeppsgårdens lastageplats som Johan Månson syftar på och att den nämns specifikt i seglingsbeskrivningen tyder på att det var central och välkänd lastageplats redan under 1600-talet och troligen tidigare än så.

Lastageplatsen blomstrade under 1800-talet och var aktiv fram till början av 1900-talet då ett 10-tal skutor hade sin hemmahamn här. En ångbåtsbrygga låg kvar till 1950-talet. Som en följd av sjöfarten blev här en handelsplats där magasin och torg bodar upprättades. I slutet av september hölls Edsmarken i Skeppsgården som kunde dra flera tusen personer.

Färjetrafik till Åsvikslandet fanns från början av 1830-talet. Åsviks säteri ansvarade för färjetrafiken fram till 1953 då ansvaret övertogs av staten. Färjetrafiken pågick till början av 1980-talet då bron byggdes.

Från 1890-talet fram till andra världskriget angjordes Skeppsgården av ångbåtstrafiken. De båtar som gick i reguljär trafik anlöpte Skeppsgården varannan vecka/tur. Framförallt var det skärgårdsbåtarna Gamleby och Tjust som kom till Skeppsgården, men även ångbåtarna Nya Östergötland, Arkösund och Ostkusten anlöpte bryggan under vissa tider.

Nya Dagligt Allehanda 1888-08-22

En mindre tändsticksfabrik har funnits här mellan åren 1866 och 1892 då den lades ned. Vid fabriken tillverkades svaveltändstickor och någon gång i mitten av 1880-talet brann det i fabrikens tredje våningsplan. Efter branden blev det en tvåvåningsbyggnad.

1926 etablerades ett sågverk vid Skeppsgården som sågade timmer från Vindö gård. Sågverket var aktivt under några år och det sågade virket skeppades ut från Skeppsgården.

 

Kustångare som anlöpt Skeppsgården är:

  • Gamleby
  • Nya Östergötland
  • Stegsund
  • Tjust
 

Referenser:
En bok om Östra Ed, Lindeskog Rudolf, 1962
Socknar och gårdar i Tjust, Petersen Claes-Göran, 2001
bygdeband.se
thoresmatches.se