Kungsgrundet

Kung Kristoffer af Bayern gav troligen namn till grundet då han år 1446 led skeppsbrott på en resa från Västergarn på Gotland till Kalmar. Fartyget blev vrak varvid en stor del av besättningen drunknade. Kungen klarade sig och tog sig in till Stäkeholms slott. I Västgarn hade kung Kristoffer af Bayern varit och förhandlat med sin morbror exkung Erik av Pommern. I den stora rimkrönikan beskrivs händelsen med följande rim:

“Hans skiep stötte och sank i grund
Uthan för Ydöö på en stenn”

200 år senare nämns Kungsgrundet i den första svenska seglingsbeskrivningen EEN SIÖ-BOOK från 1644 av Månsson:

“… slemme Klippor, somma synas och somma bryter thet vppå, then yterste kallas Kongzgrundet, ther vppå är sex foot Watn “

1873 fanns en svart konprick vid Kungsgrundet, den var förtöjd med ankare och kätting på 42 fots djup. Pricken underhölls av lotsarna på Idö och en reservprick förvarades på Västerviks varv.

1879 benämndes pricken som remmare, förankrad på 33 fots djup. Under vintern ( i vart fall 1880-talet) var Kungsgrundet utmärkt med en slätprick .

Landhöjningen har medfört att grundet på 1920-talet låg någon cm över vattenytan vid bleke. Under 1900-talets första hälft har 4 fartyg (2 svenska och 2 tyska) gått på Kungsgrundet.

Den 9 april 1923 lades en lysboj ut som markerade grundet, för att senare ersättas med en kombinerad lys och ljudboj. Fyren tändes första gången den 25 november 1957.

När Kungsgrundet byggdes 1955 bogserades kassunen, från Stockholm, av motorpråmen Rahn. Inför bogseringen lastades Rahn med grus som var avsett för grusning av vägar vid Idö lotsplats.  Priset för bogseringen var 25:-/h, för tidsbefraktning 250:-/dag eller vid mindre körning och stillaliggande 200:-/dag.

Under byggtiden satt en tillfällig fyrlykta, visande 2 röda blänkar var 15:de sekund.

Under sommaren 1955 lades 7 prickar ut mellan Kungsgrundet och Idö för att underlätta navigeringen för lotsverkets arbetsfartyg.

Den tillfälliga farleden som användes vid byggandet av Kungsgrundets fyr

 

Referenser:
Några anteckningar om Kungsgrundet, Evald Idlund, Tjustbygden 1963
EEN SIÖ – BOOK, ………., Johan Månsson, Stockholm 1644, Namn & Byggd årg 13, 1925
Sveriges officiella statistik Lotsverket Lotsstyrelsens i underdånighet afgivna berättelse (1879 & 1880)
Riksarkivet Lotsstyrelsens arkiv
Riksarkivet Lotsstyrelsens hemliga arkiv