Spårö fyr

Den 26 februari 1884 anvisade regeringen 25 000:- till anläggande av en fyr på Spårö. Fyren stod klar den 1 oktober samma år.

Fyren består av ett fyrhus för fyrvaktaren och vid gaveln ett mindre torn med en 4:e ordningens  linsapparat som lyser från  nord över ost till syd med fast vitt sken, varje minut avbrutet  av 2 tätt på varandra röda blänkar. Fyren är tänd året runt utom  när fast havsis ligger. Fyrens höjd över havet är ca 33 m. Samma år  uppfördes även fyrarna på Stickskär och Idö Stångskär för att  underlätta inseglingen från havet. I samband med fyrbygget uppfördes 1 boningshus, 1 förrådshus och uthus, 1 källare, 1 latrinbyggnad samt brunn och vägar. Året efter kompletterades fyrplatsen med en förrådsbod.

Nyttjanderätten för hela Spårö uppläts utan ersättning till Lotsverket av Västerviks stad i maj 1885

I en ”Motivering till förslag av nybyggnader” 1889 står:

“Spårö fyrplats

Af alla de anslag för nybyggnader, hvarom jag anhållt finnes måhända intet, som i sjelfa verket för personalens välbefinnande är så nödvändig som 350 kronor till ett fähus vid fyrplatsen. Det är lätt insett att den lilla koloni af Fyrmästare och Fyrvaktare med sina hustrur och fjorton barn, inträngda i den afstängda vrå, som platsen utgör, och utan det för barnen nödvändiga lifselixiret – mjölken – skall föra en sorglig tillvaro och under sina försök att med surrogater ersätta detta sunda näringsämne ådraga barnen obotliga eller åtminståne kroniska magkatarrer. Erfarenheten har äfven bestyrkt mitt utlåtande. Jag vill derföre på behöfligaste anhålla att Fyrpersonalen vid Spårö måtte vederfaras samma förmåner som deras kamrater å Häradsskär och Fjuk genom att erhålla ett fähus”

(Riksarkivet Lotsstyrelsens arkiv)

1890 upprättades en telefonförbindelse till Idö lotsplats.

Det dröjde till 1891 innan fähuset byggdes. I motiveringen till uppförandet av en fähusbyggnad står:

“Som fähusbyggnaden änu ej, till följd af svårigheten att under sommaren anskaffa billigt virke, kommit till utförande, så anhålles att det genom Kungl Brefet den 7 sistlidne februari för ändamålet anslagne belopp”

(Riksarkivet Lotsstyrelsens arkiv)

1934 byggdes en ny fyr intill den gamla, ett torn i betong, krönt av 8-kantig fyrkur med dalén-ljus. Den gamla fyren släcktes och monterades ner, delar av den gamla linsen flyttades till Karlskrona Nedre.

1935 avbemannades fyrplatsen

Fyren elektrifierades 1947 vilket möjliggjordes då Västerviks Kraft AB drog en högspänningskabel till Idö. Anslutningsavgiften var 1 400:-.

 

Referenser:
Riksarkivet Lotsstyrelsens arkiv