Arkö lotsplats

Enmastad lotsbåt ritad av Carl Smith 1889 för Arkö lotsplats

Lotsplatsen

Gammalt namn är Åräckian och har troligen varit en sk kungshamn.  Nämns i en dansk seglingsbeskrivning från 1231 som “alrecki”. Alrækkia kommer troligen av “den albevuxna öräckan”.

Nämns  även i Månsson EEN SIÖ-BOOK från 1644 som Åräckian:  “Sex mijl östan för Bahrsund ligger Åräckian, hwilket är itt jempt Skogzland, ther är itt Inlop åt Norkiöping.”

Lotsplatsen lades ned 1966-12-31

 

Lotsning

I Kongl Majts Stadga daterad  Stockholm den 20 Martii 1697 kan man läsa om ansvarsfördelning mm mellan lotsplatserna och kostnader för lotsningen.

”Lootsarnes Börd wijd Gröntsöö / är at opwachta och styra the hoos dem ankommande och till Staden Norkiöping gående Skepp och Fahrkåstar samt dem som gå til Bahresund / item twärs öfwer Bråwijken til Oxelsund / jemwäl alle igenom Arkösund inkommande och där åter utgående / hwarwijd jemwål the när intil dem boende Lootsar i Lindöna / Arköö och Lindö / effter en wiss deröfwer / dem emellan / så wäl Kongl. Man:ts egne / som Coffardie Skepp och Fartygs styrning angående / effter hwars och ens Situation och Lägenhet / inrättat fördelning / dem måste wara behielpelige / och med allt Flijt / hwar effter sin Börd / oppwachta / skolandes sammanledes Lootsen på Kallsö assistera dem uti Kongl. Man:ts egne Skeppslootsande åth Bahresund / och dem / när Börden honom träffar / i wägen afslöja / efter som han derföre behörig Frijheet niuter / Sotrerandes samptl. desse Lootsarne under Åldermannen i Gräntsö och i niuta dhe sin Betalning för Lootsningen som föllier ; nämbl. The i Gräntsö för Styrningen på den ena sidan inåth Staden Norkiöping och på den andra sijdan uth til Bahresund lijka mycket / som uti näst föregående Punct om Norkiöpings Stads Lootsarnes Belöning / för Lootsningen från Norkiöping til Gräntsöö / förmält år; men för the skepp och Fartyg som Lootsas in uthur Sjön igenom Arkösund in åth Gräntsöö / betales för en Fahrkåst til 5 a 6 Foot / 1 D:r S:rM:t / och the Skepp eller Fahrkåstar som gå deröfwe til 10 Foot / 1 D:r 8 öre S:rM:t / ochde som gå deröfwer / 1 D:r 28 öre S:rM:t in alles / sammanledes för the ifrån Gräntsö igenom Arkösund til Sjöss igen  utgående; noch betales för Lootsningen öfwer Bråvijken til Oxelsund / lijka såsom i den 4 Puncten för Lootsningen ifrån Oxelsund til Gräntsö förmält år.”

Under perioden från 1877 till 1953 genomfördes 450-600 lotsningar per år, med undantag för världskrigen då antalet lotsningar var betydligt fler.

 

Lotsar

I längden för Älvsborgs lösen från 1613 namnges Lasse Ericsson han är troligen den första namngivna lotsen i Arkö.

Antalet lotsar har varierat med åren men under senare delen av 1700-talet fanns (med viss variation) 2 lotsar, 2-3 utlärda lotsdrängar samt 1-2 lotslärlingar.

1891 gick två mästerlotsar och ett lotsbiträde ut i en orkanlik västsydvästlig storm till skonerterna Martin och Amadeus och förde fartygen till ankarplats bland skären. Under omständigheter som var förenat med fara för livet lyckades man få lots ombord på fartrygen och få in dem till ankarplats. Lotsarna erhöll 60:- i belöning för bragden.

 

Byggnader

Ett stort antal byggnader fanns på lotsplatsen, de flesta verkar ha tillkommit efter 1875. 1889 tillkom en Tvätt & Bagarstuga med följande motivering:

I förslag till nybyggnader och anskaffningar 1888 står:

”I sommar har den snart obrukbara ugnen i bagaresugan blivit tillfälligt reparerad, men enär hvarför har betydliga tilltagande remnor och foten satt sig, torde inom kort en rifning af de nuvarande och uppmurning af ny ugn blifva alldeles nödvändig. Den byggnad Litt B hvari bagarestugan är inrymd har äfven lidit betydligt deraf. Jag vill derför vördsamt anhålla att en alldeles ny och från öfriga byggnader i likhet med i Oxelösund, skild bagarestuga och tvättstuga måtte få uppföras och med cementgolf förses. Vördsamt ber jag äfven att få fästa Kungl Styrelsens uppmärksamhet å hvad i detta ämne utterliggare anföres i motivering till Fördelningens reparationsarbeten under 1888.
Vid den i år vid Viskär uppförda kajen, der halfva lotspersonalens båtar ständigt ligga, finnes ingen bod till förvaring af segel och åror m.m. hvarför en mindre summa härför begärts.”

 

I förslag till nybyggnader och anskaffningar 1889 står:

” De skäl som af mig i förslag tll nybyggandet för innevarande år anfördes för min anhållan om en ny sammanbyggd bagare- och tvättstuga vid Arkö lotsplats hafva nu ytterliggare vunnit i styrka; det vill säga , den redan i fjol dåliga gemensamma bagarestuga mer? Har än ytterliggare försämrats och endast hoppet att Kongl Maj:t möjligen skulle under år 1889 låta uppföra en alldeles ny från öfriga byggnader skild bagarestuga; har afhållit mig ifrån en anhållan att få rifva den nuvarande bakugnen och på samma plats uppmura en bättre. Det är dock föga troligt att dermed kan ännu ett år anstå hwarföre jag dels på grund deraf och dels emedan den nuvarande bagerilokalen skulle vara till andra ändamål behöflig, vördsamt får anhålla om arbetets utförande nästa sommar.”

 

Övrigt

Norrköpings Tidningar 1895-09-17

 

 

Referenser:
Från bondelots till yrkesman, Lotsning i Östergötland 1537-1914, Ulf Bergman
Lotsstyrelsens underdåniga berättelser
Lotsstyrelsens arkiv, Riksarkivet
Sjöhistoriska museet, (digitaltmuseum.se)