Håskö lotsplats

Karta från laga skiftet 1852 (Lantmäteriets historiska kartor)

Lotsplatsen

Första gången som Håskö omnämns i skriftlig form är 1543 då Olof i Kettilö och Lasse i Håskö som befriades från den årliga räntan. 1545 omnämns dom igen och här anges att Lasse i Håskö är kungens styrman till Kalmar och Stegeborg.

Håskö fick problem med att föda tillräckligt många lotsar och från 1830 så räknas lotsplatserna Kettilö och Håskö som en.

1877 köpte lotsverket en tomt, Ekudden, på Håskö där man även uppförde ett boningshus. 1878 lades lotsplatsen på Kettilö ned och lotsarna flyttade till Håskö.

1895 drogs lotsplatsen in. Lotsarna flyttade till Häradsskär, kvarvarande boningshus och segelbod flyttades till Häradsskär.

 

Lotsning

Av 1642 års styremanstaxa framgår att lotsningsområdena börja bli mer definierade:

”1 hel gård Bokö styr till Kettilö, 2 mil. 1 hel gård Kettilö styr till Håskö, 1 mil. ½ gård Håskö styr till Kallsö, 3 mil. 1 hel gård Kallsö styr till Lindöja, ½ mil. I hel gård Lindöja styr till Oxelösund, 4 mil.”

Lotsarna på Håskö lotsade vart 7:e fartyg som kom till Barösund, övriga fartyg lotsades av lotsarna på Kettilö.

Under 1873-74 lotsade man knappt 400 fartyg per år och därefter sjönk antalet lotsningar år för år fram till 1895 då lotsplatsen drogs in.

 

Lotsar

Den första lotsen som omnämns i annalerna är Lasse i Håskö. 1543 befrias han från den årliga räntan och i ett dokument från 1545 framgår att han är kunges styreman och att han lotsar till Stegeborg och Kalmar.

Vid nedläggningen tjänstgjorde Mästerlotsarna Nils Johan Boqvist och August Kjellberg vid lotsplatsen.

 

Byggnader

1877 uppfördes ett boningshus för lotsåldermannen och ett för 3 lotsar. 1881 uppfördes ytterligare ett boningshus för 3 lotsar.

Vid nedläggningen flyttades lotsåldermannens hus till Hävringe, det första boningshuset till Arkö och det sist uppförda boningshuset flyttades till Häradsskär.

Övriga byggnader var lotsuppasningshus, källare, latrinhus med 7 avdelningar, uthus, bryggor mm

Lotsuppassningshuset flyttades till Kettilö (?).

 

Övrigt

1703 håller Håskölotsarna tillsammans med lotsarna i Barösund 14 prickar

Den 19 augusti 1896 gick skonerten Svanen på utgrundningen NtO om Håskö. Fartyget var på väg från Stettin till Norrköping med en last av salt. Orsaken till grundstötningen var ett vindkast i samband med en vändning. Ringa skador och man kom loss med egen hjälp.

Vid “norra ankarsättningen” kunde upp till 20 skutor ankra upp på kvällen.

Nya Dagligt Allehanda 1865-12-03

 

 

Referenser:
Från bondelots till yrkesman, Lotsning i Östergötland 1537-1914, Ulf Bergman
Reglemente för lotsverket 1799
Lotsstyrelsens underdåniga berättelser
Lantmäteriets historiska kartor