Städsholmens lotsplats

Detalj ur konceptkarta från 1726

Lotsplatsen

I ett brev från Johan III till fogden i Tjust år 1571 definieras Städsholmarna som ett styrmanshemman. Granne med Städsholmen ligger Gamla Städsholmen och det är troligt att lotsplatsen flyttats omkring 1670 från Gamla Städsholmen till Städsholmen.

Städsholmen var ett frälsehemman under Fogelvik vilket innebar att skatten betalades till innehavaren av Fogelvik. I lotsrulla från 1789–91 står :

”Stedsholmen, hwerest Lotsarne bo, är et halft Frälsehemman, Fogelwiks säteri tilhörigt, och betala skatt efter gammalt bruk 4 ½ Rdr årligen”

Lotsplatsen lades ned 1964 och personalen fick flytta till Idö.

Lotsning

Lotsningsområdet för lotsarna var Torrö i norr och Idösund i söder. Men man hade även ansvar för lotsningar till/från Vindö, Lerboholm, Hovrika, Ed, och Casimirsborgs glasbruk.

Antal lotsningar under åren 1878–1938 låg för det mesta inom intervallet 35–85 lotsningar per år, med en topp under åren 1916–1918 då 869 lotsningar genomfördes (290 lotsningar per år under 1:a VK). Under 2:a VK (1939–1945) genomfördes nästa 4100 lotsningar med en extrem topp 1942 då 1742 lotsningar genomfördes. Åren därefter låg antal lotsningar per år på 100–150 fram till 1957 då antal lotsningar avtog succesivt fram till nedläggningen av lotsplatsen.

Lotsar

Den första dokumenterade lotsen är Bo i Städsholm som 1607-02-29 lotsade HMS Råbocken från Torrö till Idösund vikt framgår av en lotsningssedel undertecknad av Simon Seueder.

Enligt reglemente för lotsverket 1799 ska personalen vid Städsholmen bestå av 1 lotsålderman, 1 ordinarie lots, 2 utlärda ordinarie lotsdrängar, 1 utlärd reservlotsdräng, 1 lotslärling.

Bemanningen, till antal, har varit relativt konstant under åren medan titlarna varierat.

Den 13 mars 1908 lämnade lotsförmannen och 2 lotsar från Städsholmens lotsplats under svår snöstorm och hög sjö utanför Storkläppens fyrplats lotsbiträde åt svenska s/s Knippla. För deras vid ifrågavarande tillfälle visade mod och raskhet tilldelades lotsförmannen 25 kr och vardera lotsen 20 kr.

Tidningen Kalmar 1908-03-24

Byggnader

Lotsstyrelsens underdåniga betänkande 1875

Övrigt

På Städsholmen fanns tom 1832 en tullpostering som lydde under Spårösund tullstation. 1832 flyttades tullposteringen till Sladö.

1942 blev överlotsen Herman Stenberg vittne till ett torpedanfall av den ryska ubåten SC306 mot S/S Galeon. Torpeden missade och detonerade mot Kalbåden utanför Grindö.

Efter kriget fick lotsarna ta hand om en icke detonerad torped som flöt iland på Städsholmen. Expertis tillkallades som sedan desarmerade stridsspetsen

Referenser:
Kring en lotsgårds historia, Ragnar Wirsen, 1968
Städsholmen, Skärgårdsprojektet, Kalmar läns museum, Länsstyrelsen Kalmar län
Reglemente för lotsverket 1799
Lotsstyrelsens underdåniga berättelser
Lantmäteriets historiska kartor