Torrö lotsplats

Detalj i karta från 1821 över Torrö

Lotsplatsen

Torrö tillhör de hemman som upptogs som styrmanshemman i Gustav Vasas jordeböcker på 1500-talet.

Av en lotsrulla från 1800 kan man läsa:

“Torrö är et halft kronohemman, som af Lotsarne innehafves emot årlig skatt utom mantal såsom åboer, Öarne Tretzö och w?(ev)ermans Ön, på hvilken är ängvall enligt gammal häfd höra till Torö.”

I den första svenska seglingsbeskrivningen ” EEN SIÖ-BOOK: ”  skriven av åldersstyrmannen Johan Månsson 1644 beskrivs Torrö:

       ” Torrö är itt Inlop åt Windö, hwilken ligger
een mijl ther innan före, ther man plägar lasta
Brädher som ther såghes.”

Ungefär 200 år senare beskriver Gustav Klint Torrö i sin  seglingsbeskrivning från 1839:

       “Ifrån sjön tillstöta följande inlopp, nemligen:….
        4:o Till Torrö går inloppet VNV emot Vieskär, som
        äfven har en spira, böjer straxt söder derom VSV,
        och är mycket trångt. – Ankarsättningen, straxt
        söder om Torrö, har 14 f:r lerbotten, men afgående
        Grund, och är nog öppen för Ostlig vind. Några
        kabell. längre Vestvart är bättre skydd men lösare
        botten. – Djupkroken, straxt söder om Askö östra
        udde, är deremot väl sluten och en god Vinterhamn.”

Blekingeposten 1881-12-30

Den sista lotsningen skedde 16  december 1881.

Lotsning

Enligt 1820 års reglemente ska  1 lotsålderman, 2 mästerlotsar, 2 secundalotsar och 2 lotslärlingar lotsa enligt:.

“Lots uppassa vid Torrö by,  inomskärs seglande emottages på fjärden emellan Torrö och Ulvö(?) och lotsas av dem förbi Bokö till Kettelö och förbi Stedsholmen till Idösund. Från sjön kommande fartyg mottaga lotsarna mittför byn utanför skallen, såsom förut varit vanligt”

Lotsar

1582 fanns 1 styreman på Torrö vilket framgår av fogderäkenskaperna och på 1600-talet bodde 4 lotsar på Torrö

En styrmanssedel för ett köpmannsfartyg som förde kronans gods kunde lyda enligt följande:

“Bekänner jag Lasse Broor borgare i Söderköping att denne brevvisare Olof i Ytterby haver styrt min skuta ifrån Torrö till Brennesund anno 1607 den 26 maj med kronans gods som är fört till Kalmar till flottan
Lasse Broor”

De sista lotsarna på Torrö var mästerlotsarna Anders Didrichsson och Anders Reinhold Didrichsson, sekundalots Lars Reinhold Larsson  samt lotslärling Carl Johan Olsson,

Byggnader

På östra sidan av Torrö finns ett område (ca 9×6 m) omgärdat av en stenmur. Muren som kan ses från  farleden kallas för “Kyrkogården”.  Vissa uppgifter säger att det är en gammal kolerakyrkogård det troliga är att det år rester från en husgrund, troligen till en äldre lotsvaktarebostad.

1877 uppfördes ett nytt lotsuppasningshus som 1883 flyttades till Bokö. Stenmuren kan vara resterfrån det här huset.

Övrigt

På 1870-talet låg en rysk eskader utanför Torrö som ville ha en  lotsning. Ombord fanns den ryske Tsaren Tsar Alexander II.

Referenser:
Från bondelots till yrkesman, Lotsning i Östergötland 1537-1914, Ulf Bergman
Kring en lotsgårds historia, Ragnar Wirsen, 1968
Lotsstyrelsens underdåniga berättelser
Lotsstyrelsens arkiv, Riksarkivet
Lantmäteriets historiska kartor