Blanka holme

På Blankaholme finns rester efter ett borgområde som är cirka 120 * 80 meter. Det mesta är idag överväxt men på ön finns rester efter vallgravar, 9 husgrunder, bryggor mm.

Det finns väldigt lite dokumenterat om vad som en gång funnits på Blankahome och vad syftet var. Som framgår av citatet nedan så visste man nog inte så mycket mer i slutet av 1600-talet kanske var det en plats som kontrollerade inloppet till Solstatröm och därmed de platser som ligger uppströms däriblad Virum, Bjurvik och Mörtfors.

I rannsakningarna efter antikviteter från 1667 omnämns följande:

“Nedanför Solstadström, ligger en hålma benämnd Blankeholm, der uppå fins rudera efter
många källare, dersäijes hafwa warit en stadh, och synes ännu pålerna i wattnet hwar broarna
warit hafwa från landet och till holmen”.

Våren 2017 gjordes okulär besiktning av lämningarna på ön samtidigt som man undersökte botten i sundet mellan ön och fastlandet. I sundet fann man några pålrader och stenrösen men syftet med dessa konstruktioner är dock inte klarlagt.

 

Referenser:
Blankaholme, En första marinarkeologisk besiktning av RAÄ 1699, Michael Dahlin, 2017
RAÄ-nummer Misterhult 1699:1