Arvidsbergs Koppargruva

Arvidsbergs koppargruva är starkt kopplad till kopparverket i som fanns i Gottenvik. Gruvan bröts under från 1803 till 1850. Utöver huvudschaktet har ett par försök gjorts norr om huvudschaktet. Huvudschaktet är ett ca 100 m långt, 2-5 m brett och 10 m djupt dike i vilket det finns i 3 stycken lodräta schakt i botten av diket. Det djupaste schaktet, vilket kallas Gottenviksgruvan, har brutits till ca 100 meters djup.

Gruvan 1830

Personalen vid gruvan varierade men baserat på gamla noteringar så kan man anta ca 10 personer arbetade i gruvan och under sommaren tillkom ca 5 kvinnor och barn som hjälpte till med att skräda malmen innan den forslades vidare till kopparverket i Gottenvik. Personalen redovisades tillsammans med de personer som arbetade i Gottenvik och gruvarbetarna fick ibland hjälpa till vid kopparverket. Arbetet leddes av en gruvfogde och i vart fall delar av personalen bodde i fyra arbetarbostäder varav två finnas kvar idag och används nu som fritidshus.

Det finns inga exakta uppgifter på hur mycket malm som brutits men med hjälp av de siffror som finns kan man anta att man bröt 50 till 100 ton per år under de första 25 åren och 100-175 ton per år under de sista 25 åren. När malmen kommit upp ur gruvan så så skräds den, det vill säga att man bara tar vara på den mineralrika delen som sedan skickades till kopparverket. Transporten skedde med all säkerhet sjövägen med båtar/pråmar till en lastageplats vid Gottenvik. Den del som inte gick till kopparverket användes som utfyllnad eller lades i varphögen. Varphögen vid Arvidsberg uppskattas till 20 000m3 och innhåller fortfarande relativt höga halter av koppar och andra mineraler som sakta lakas ut i Östersjön. Uppskattningsvis finns 150-500 ton koppar kvar i varphögarna.

Omkring 1870 gjorde ett engelskt bolag försök med att återuppta driften. Försöken misslyckades av okänd orsak.

Post & Inrikes Tidningar 1846-03-05

Referenser:
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser för Östergötland 1817-36 & 1871-76
Arkiv Digital – 8:e Bergmästardistriktets arkiv
Gruvavfall i Östergötland, Rapport 2004:18, Länsstyrelsen i Östergötland.
Lantmäteriets kartor
Kommerskoll Kartbok 1830 Gottenviks koppargruva (Riksarkivet)