Stegeborgs Gruva & Blyverk

Gruvan låg öster om, och blyverket låg sydväst om Skällviks kyrka.

Blygruvan

I Widegrens beskrivning över  Östergötland från 1828 står:

”Ibland ödelagds grufwor kunna nämmas en år 1725 upptagen Bly-grufwa på Stegeborgs ägor, och Långelöts jerngrufva”

Stegeborgs Kungsladugårds ägor 1727
(Enligt notering på kartan ägs gruvan av Commerce rådet välborne Jacob von Hökerstedt)

 

Det var assessorn och välborne Jacob von Höckerstedt som arrenderade Stegeholm från 1725 och det var han som startade upp gruvan då han tog över Stegeborg. Det finns lite olika uppgifter om årtalet för gruvans tillkomst men alla ligger pekar på att det var någon gång mellan 1725 och 1727. I en förteckning över gruvor, bruk mm i Östergötland från 1727 framgår det att Jacob von Höckerstedt var ägare till gruvan. Hur många år som gruvan sedan var aktiv har inte gått att fastställa men den var i vart fall öde 1760 enligt Broocman. Det finns uppgifter om att malmen tagit slut redan 1734.

Gruvområdet består av 2 lite större gruvhål, där ena är 18 x 11 m, gruvhålen är vattenfyllda och dess egentliga djup har inte kunnat fastställas. Mellan gruvhålen går en 180 m lång och 4 m bred vägbank. Brytning har troligen skett genom tillmakning.

 

Blyverket

Blyverket anlades 1726 av Jacob von Höckerstedt och placerades vid Kvarndammen. Vid bäcken finns spår från en byggnad och i anslutning därtilll har slagg påträffats som visar att bly har producerats här.

 

Karta från 1725 som beskriver platsen för anläggandet av blyverket

 

 

Referenser
Beskrifning öfver the i Öster-Götland….., Carl Fredric Broocman 1760 (facsimil upplaga från 1993)
Försök till en ny beskrivning över Östergötland, Per David Widegren 1828, (facsimil upplaga från 1993)
RAÄ-nummer Skällvik 183
RAÄ-nummer Skällvik 5:1
Arkiv Digital 8:e Bermästardistriktets arkiv
Skällviks socken, Axel Furéh
Lantmäteriets historiska kartor
https://norrkopingprojekt.wordpress.com/slott-och-herresaten/stegeborg-slott/