Mems lotsplats

Detalj ur häradsekonomiska kartan från 1868-77

Lotsplatsen

Mems lotsplats finns inte med i 1820 års lotsplatsförteckning. I 1820 års Reglemente för lotsningen framgår dock att det fanns lotsuppassning i Söderköping. Man lotsade till Gränsö, Barösund, Harstena och till sjöss vid Arkö.

Den 2 november 1834 upprättades ett kostnadsförslag för lotsplatsen och 1835 uppfördes de första byggnaderna för lotsplatsen

Lotsplatsen drogs in i mars 1928 enligt ett regeringsbeslut.

 

Lotsning

1862-63 tillhörde Mem Norra lotsningsdistriktet, Norrköpings fördelning. Lotsningsområdet enligt 1863 års reglemente var:

“Från Mem till Gränsö respektive Arkö, Kettilö, till sjöss förbi Arkö, från Gropviken till Kettilö, från Strandviken till Kettilö”

Några år senare hade lotsningsområdet justerats till (ur reglementet från 1868):

“Lots uppassar och emottager fartyg vid slussen. Lotsningsområde = Husby, Stegeborg, Ettersundet och Degerhov, Bottevik, till sjöss förbi Arkö, Från gropviken resp Strandviken, till sjöss förbi Arkö.”

Under åren 1873-1888 genomfördes runt 100 lotsningar per år för att därefter vara ca 50lotsningar per år tills lotsplatsen lades ned.

 

Lotsar

I rulla från 1830 står att Anders Thyrsson Sandström har 10 riksdaler i lön på stat samt att han antogs genast till Mästerlots. Namnet är övestruket med följande kommentar:

”Utstruken på Distrikts Chefens anmälan för fylleri och oanständigt förhållande 1833-04-01”

1899 fick lotsförmannen Sven Peter Lindström medalj i silver av  8:de storleken med inskriptionen “för nit och redlighet i rikets tjänst”.

1908 fick J. F. Ramstedt medalj i silver av 8:de storleken med inskriptionen “för nit och redlighet i rikets tjänst”.

 

Byggnader

1834/5 uppfördes ett kostall och latrin samt ett boningshus för 4 lotsar till en kostnad av 875 riksdaler.

1875 tillkom en källare och en inhägnad och 1885 fick man en ny latrin.

 

Övrigt

 

Referenser:
Från bondelots till yrkesman, Lotsning i Östergötland 1537–1914, Ulf Bergman
Reglemente för lotsverket 1863 samt 1868
Lotsstyrelsens underdåniga berättelser
Lotsstyrelsens arkiv, Riksarkivet
Lantmäteriets historiska kartor