Pålsundet

I Pålsundet, norr om Notuddeholmen, har man påträffat en så kallad pålspärr med ca 350 pålar av olika storlek i två rader med ett mellanrum om ca 10 m. Pålningen och skansen vid Ettersundet uppfördes troligen av Gustav Vasa på 1500-talet till skydd mot ett angrepp av den danske amiralen Severin Norrby.

På en karta från 1736 benämns ett antal torp som ”Påhlsundstorpen” och straxt öster om torpen, på öns smalaste ställe finns ett vatten dike som klyver ön.

 

Referenser:
Kungl. Fortifikationens historia, Ludvig W:son Munthe, Stockholm, 1906
Historiskt Geografiskt och Statistiskt lexicon öfver Östergötland af Anton Ridderstad, 1875.
RAÄ-nummer Skällvik 273
RAÄ-nummer Skällvik 105:1
http://www.bacesmaps.eu/